نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه 2

داروخانه ستاره-نماينده *( سيامک طباطبايي)
داروخانه سينوهه-نماينده * (دکتراورنگي)
داروخانه شفاياب-نماينده
داروخانه دکتر مريم ذاکري
داروخانه ابن يمين(هايده بادامچي )
داروخانه عبدالهي - سعادت آباد - نماينده
داروخانه فخيمي (فاطمه فخيمي )
داروخانه فرهاديان -نماينده(صبا مکوندي )
داروخانه کيهان-نماينده
داروخانه بيمارستان عرفان-نماينده *(سيده غلامرضا فنايي)
داروخانه پرسپوليس-نماينده *(فريدون شورشي )
داروخانه جودي(نسيم تقي پور )
داروخانه دکتر انصاري(داريوش انصاري )
داروخانه دکتر بهشتي کازروني-نماينده
داروخانه موسوي(مرزداران)-نماينده * (نسترن موسوي )
داروخانه مونا-نماينده *
داروخانه مير حبيبي-نماينده *(فخرالسادات ميرحبيبي )
داروخانه دکتر دمرچلي- دادمان-نماينده
داروخانه دکتر دهقانپور- سعادت آباد-نماينده
داروخانه دکتر شکيب- مديريت-نماينده
داروخانه والي(گلرنگ طريقت )
داروخانه دکتر طباطبائي- ستارخان (بهاره طباطبايي)
داروخانه دکتر ظهوريان- سعادت آباد- نماينده* (خشايار ظهوريان)
داروخانه دکتر فهيمي مجد- سعادت آباد- نماينده (سعيده فهيمي )
داروخانه دکتر گلشن راز- سعادت آباد-نماينده
داروخانه دکتر محبوبه عظيم زاده- سعادت آباد-نماينده (محبوبه عظيم زاده)
داروخانه يوسف زاده-نماينده *
فروشگاه آرميتا-نماينده(بهنام کسمايي )
داروخانه دکتر مير هاشمي- سعادت آباد
فروشگاه روژا - ميلاد نور
فروشگاه ميم- فرحزاد-نماينده(محدي رعايايي)
داروخانه دکتر عابديني- شهرک غرب- نماينده* (مسعود عابديني)
داروخانه دکتر بيدگلي- اشرفي (مريم بيدگلي)