نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه 11

داروخانه شبانه روزي جمهوري (بهمن صادقي)
داروخانه گلشن دوست-نماينده *(غلامرضا گلشن دوست)
داروخانه بيمارستان باهر -نماينده(م)(علي رضا فتحي
داروخانه دکترخاتمي-(سيد محمد خاتمي)
داروخانه مشهوري (بهاريان)(مريم مشهوري)
داروخانه مهرداد -نماينده
داروخانه وکيلي-نماينده  (رامرز وکيلي)
فروشگاه سالاري(نادر سالاري
فروشگاه شيد رخ- مختاري- نماينده(سيدموسي رضوي
داروخانه رفاه- نماينده*(محمد منصوري)