نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه 20

داروخانه گودرزي-شهر ري (مجيد گودرزي )
فروشگاه ترمه-شهرري -نماينده(حسام  خسرويان پور
داروخانه دکتر کنعاني(فاطمه کنعاني )