نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه 17

داروخانه افق طلايي-نماينده (م ) (سيامک عيني)
داروخانه دکتر افشين وهابزاده- ابوذر(افشين وهاب زاده )