نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه 1

داروخانه سبا (زعفرانيه )-نماينده(م) *
داروخانه پاک آريان*-نماينده (کتايون پاک سرشت)
داروخانه شانديز
داروخانه صاحبقرانيه-نماينده
داروخانه صدف-نماينده *(سيمين هوشمند)
داروخانه ارشيا-نماينده
داروخانه دکترانديشه منشي
داروخانه آبکوه-نماينده *(مهردخت آموزگار)
داروخانه بابک - نماينده
داروخانه باقري - فرمانيه(مرتضوي) نماينده (ياسر باقري)
داروخانه لشگرک-نماينده*
داروخانه ماني-نماينده *(ستوده ماني)
داروخانه چيت ساز-نماينده *(احمدرهنما چيت ساز)
داروخانه مرشد زاده-نماينده *(وحيد مرشد زاده)
داروخانه دکتر الهام فتحي- فرمانيه- نماينده(الهام فتحي)
داروخانه دکتر ترکمان بوترابي- نماينده*(حميدرضاترکمان)
داروخانه مهرآيين-نماينده*(سعيلا چکني)
داروخانه دکتر حجازي- پل رومي-نماينده
داروخانه دکتر ذکائي- پل رومي-نماينده (ارش ذکايي)
داروخانه نگين تجريش-نماينده *
داروخانه دکتر شهبازي- زعفرانيه-نماينده(زهرا شهبازي)
داروخانه نهرور-نماينده*
داروخانه دکتر طهماسيان- نياوران-نماينده(ميلاد طهماسيان)
داروخانه دکتر گلناز فاضل- نياوران- نماينده(گلناز فاضل)
داروخانه دکتر مدرس يزدي- کامرانيه(نسيم مدرس يزدي)
داروخانه دکتر مير عربشاهي- نوبنياد-نماينده
داروخانه دکتر نکويي- اقدسيه-نماينده(م)
داروخانه دکتر نيازي- ولنجک-نماينده(زهرا نيازي)
داروخانه دکتر ولي پور- پل رومي(محمد محمدولي پور)
فروشگاه روژا- ارگ
فروشگاه روژا- پالاديوم
فروشگاه روژا-شريعتي
فروشگاه روژا-کوه نور
فروشگاه روژا-ولنجک
فروشگاه روژين-چيذر- نماينده*(شجاع جعفري)
فروشگاه سرمه-لواسان
داروخانه دکتر حامدي-موثقي(نظري)(م )(ساناز حامدي)
داروخانه دکتر مراحل- اقدسيه(حسين مراحل)
داروخانه رادمنش-نماينده(م)
داروخانه راستکار-نماينده (بهمن يار راستکار)
داروخانه رز-نماينده*(رجبعلي عزيزي)
داروخانه زوفا-نماينده *(ابوالفضل صيادي)