پوست خیلی خشک مستعد اتوپی
گزموز سرات
گزموز سرات
امولیانت مغذی و التیام بخش بسیار قوی
پوست خشک ،خیلی خشک و مستعد اتوپی
گزموز صورت
گزموز صورت
مرطوب کننده و مغذی صورت
پوست خشک و خیلی خشک