چهره ها

عشق؛ مهمترین نیروی درونی برای موفق شدن...

۱۴۰۳/۰۲/۲۶
دکتر رضا یعقوبی، پزشک نمونه کشوری انجمن پوست و نظام پزشکی تهران، از سعادتی جاودان سخن می گوید که همان خدمت به هم نوع در سایه دانش است.
ایشان که پیشگام توسعه علم درماتولوژی در دانشگاه اهواز هستند، بهترین خاطرات خود را تربیت دانشجویانی میدانند که اکنون در بهترین دانشگاههای دنیا مشغول به تدریس هستند.
عشق به همنوع، مطالعه مستمر و بهرهگیری از تجارب گذشته، از توصیه‌های این چهره ماندگار به نسل جدید است.

نسخه صوتی را بشنوید.