مخاط آسیب دیده ژنیتال
ژین – 8
ژین – 8
پاک کننده و التیام بخش
ناحیه ژنیتال