ر      
ردیف نام مرکز تاریخ  شهر
1  فروشگاه ماتیک  96/10/18  مشهد 
2  داروخانه دکترواحدی  96/10/2  مشهد 
3  فروشگاه آرسس  96/10/11  مشهد 
4  فروشگاه میرکمالی  96/10/2  قزوین 
5  داروخانه دکترشیرین زاد  96/10/5  رشت 
6  داروخاخه دکترطوری  96/10/11  رشت 
7  داروخانه دکتر اسدی  96/10/2  ساری 
8  فروشگاه آویشن  96/10/9  ساری 
9  فروشگاه ماهگون  96/10/5  سمنان 
10  داروخانه قدس  96/10/2  اهواز 
11  تجهیزات پزشکی ثنا  96/10/2  اردبیل 
12  داروخانه صادقی  96/10/23  چابهار 
13  دکتر اسکندریان  96/10/2  قم 
14  فروشگاه رحیمی  96/10/23  زاهدان 
15  داروخانه ابن سینا  96/10/12  یزد 
16  داروخانه دکتر باطنی  96/10/2  اصفهان 
17  داروخانه دکتر ازیدهاک  96/10/16  اصفهان 
18  داروخانه کشاورز  96/10/2  اصفهان 
19 داروخانه دکتر نظیری 96/10/2-96/10/4 تهران 
20 داروخانه قانون  96/10/4-96/10/6 تهران 
21 داروخانه دکتر کریم زاده  96/10/2-96/10/4 تهران