نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه 5

داروخانه اديب هاشمي(سعيد اديب هاشمي
داروخانه الهي(ماه تاب)
داروخانه آبشناسان(محمد اخوان صفار )
داروخانه آزاده سالم (فلاح پور )-نماينده(ازاده سالم )
داروخانه گل سنگ-نماينده *(عزيزالله دباييان )
داروخانه جهان درمان-نماينده (منوچهر سعيد زاده)
داروخانه مرکزي آپادانا-نماينده
داروخانه مرکزي جنت آباد
داروخانه مرکزي گلستان (معصومه رياحي زاده)
داروخانه حشکوائي(متقيان)( علي حشکوائي)
داروخانه خرسند-نماينده *
داروخانه نظيري-نماينده (محمد نظيري)
داروخانه دکتر داود فلاح زاده- اکباتان- نماينده* (داوود فلاح زاده)
داروخانه دکتر سپيده زمردي- صادقيه (سپيده زمردي)
داروخانه دکتر صديقي- کاشاني (مهدي صديقي چافجيهي)
داروخانه دکتر طاهره شفيعي- فردوس
داروخانه دکتر غزاله سلطاني
داروخانه دکتر فريبا خليلي- فردوس (زيبا خليلي)
داروخانه ولايي-نماينده (مهران ولايي)
داروخانه دکتر قنبري زاده- کاشاني(مهرنوش قنبري زاده)
فروشگاه روژا- تيراژه
فروشگاه روژا- مگامال
داروخانه دکتر هومان رحيمي- کاشاني-نماينده
فروشگاه گل گندم-نماينده (داوود شمس)
فروشگاه ليانا
داروخانه رکس-نماينده *( عباس رجب زاده
داروخانه رياضي-نماينده *(ارزو رياضي )