نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه 13

داروخانه دکتر احمديان- پيروزي- نماينده (مونا احمديان)
داروخانه دکتر دادرس- پيروزي (ندا دادرس)
داروخانه نويد - پيروزي-نماينده