نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه 14

داروخانه طهمورث(بهشت)-نماينده (حسن يزداني دماوندي)
داروخانه اطمينان-نماينده*(قربان آهنگر ورنايي
داروخانه عليزاده- ابوذر-نماينده (کامران حلاوت )
داروخانه پيروزي (محمد شفيعي )
فروشگاه قائم(2)- پيروزي -نماينده